Informatie nieuwe leden

Welkom bij Smash,

Met elkaar proberen we zoveel mogelijk plezier te beleven aan het volleyballen. Daar heb je natuurlijk niet alleen een team voor nodig dat zowel in als buiten het veld goed met elkaar kan samenwerken, maar ook afspraken om ervoor te zorgen dat iedereen met plezier kan sporten. Om een goede samenwerking voor elkaar te krijgen, heeft onze vereniging een aantal regels opgesteld. We willen jou als nieuw lid vragen om deze regels tot je te nemen en eventueel met je ouders te bespreken.

Gebruik sporthal

Als volleybalvereniging Smash en als (jeugd)team zijn we te gast in de sporthal van de gemeente. Het is dan ook vanzelfsprekend dat wij ons als gast dienen te gedragen. Het gaat dan om het netjes houden van de sporthal, kleedruimtes, enz. Indien geconstateerd wordt dat materiaal van de sporthal defect is, dient dit gemeld te worden aan de beheerder van de sporthal.

Vervoer naar uitwedstrijden

Bij uitwedstrijden zijn de leden zelf en ouders van jeugdleden verantwoordelijk voor het vervoer naar uitwedstrijden. Dit is een plicht, aangezien vervoer noodzakelijk is om bij uitwedstrijden in de sporthal van de tegenstander te kunnen komen. Aan het begin van het seizoen zullen binnen het team afspraken gemaakt moeten worden over het vervoer naar de uitwedstrijden. Hiervoor zijn voorbeeld vervoerschema’s beschikbaar. Indien één van de leden of ouders van jeugdleden verhinderd is dient deze zelf zorg te dragen voor vervangend vervoer.

Afmelden ivm slecht weer

De NEVOBO heeft richtlijnen vastgesteld voor het afzeggen van wedstrijden bij slecht weer. Alleen wanneer de leden en ouders van jeugdleden zich aan deze richtlijnen houden, zal de vereniging geen boete opgelegd krijgen. Zie voor de meest actuele richtlijnen de website http://www.volleybal.nl/competitie/meest­gestelde­vragen/slecht­weer

Afmelden training/wedstrijden/ fluiten/ zaalwacht

Verhindering van wedstrijden of training zo snel mogelijk doorgeven aan jouw trainer/coach. Afmelden, als je moet fluiten, uiterlijk de woensdag voor de wedstrijd bij de coördinator  scheidsrechterszaken en voor de zaalwacht bij de secretaris wedstrijdzaken. Probeer in eerste instantie zelf vervanging te regelen, maar geef de naam van de vervanger wel door.

Protocol gedrag jeugdspelers

Mochten de gemaakte afspraken tussen trainer en team niet nagekomen worden, dan zullen, na herhaaldelijk aanspreken van de jeugdspeler, de ouders ingelicht worden. Kleding
Smash stelt aan de teams wedstrijdshirts (in sommige gevallen kledingsets) ter beschikking. We moeten er met elkaar voor zorgen dat de kleding netjes en compleet blijft. De volgende afspraken gelden daarvoor.

 1. Alle kleding die niet door de vereniging beschikbaar gesteld wordt, dient zelf te worden aangeschaft. Dit kan bij Combi­sport in Beilen. Zij hebben normaal gesproken alle kleding op
  voorraad. Hierdoor zorgen we als vereniging voor uniformiteit
 2. De kleding, inclusief sporttas, blijven eigendom van de volleybalvereniging “Smash” te Beilen.
 3. Bij verlies of oneigenlijk gebruik, dit ter beoordeling van het bestuur, moet door het team / de betreffende speler, voor eigen rekening voor vervanging worden gezorgd.
 4. De kleding dient gezamenlijk gewassen te worden om kleurverschillen te voorkomen.
 5. De kleding mag alleen worden gebruikt tijdens activiteiten voor de volleybalvereniging “Smash”.
 6. Bij beëindiging of het vervallen van het sponsorcontract moet de ter beschikking gestelde kledinguitrusting, zoals hierboven vermeld, worden ingeleverd bij de sponsorcommissie.
 7. Een bijdrage van een speler voor de aanschaf van kleding, vastgesteld door het bestuur, geeft geen recht tot het eigendom van de speler van enig kledingstuk. De kledinguitrusting blijft in
  eigendom van de volleybalvereniging “Smash”.

Ballen

Elk team is verantwoordelijk voor de door de vereniging beschikbaar gestelde set ballen. Bij verlies zal het team zelf moeten zorgen voor aanvulling. Alle materialen kunnen worden aangeschaft bij
Combi­sport en zij weten welk type bal gekocht dient te worden. De trainingsballen dienen met zorg behandeld te worden. Bij het eindigen van de training dient het team zorg te dragen dat de gebruikte ballen nageteld en netjes opgeborgen worden. Het gebruik van de ballen bij andere activiteiten die niet gerelateerd zijn aan de vereniging is niet toegestaan.

Sponsor

Elk team zorgt dat hun sponsor minimaal 1x per jaargang op een ludieke manier verrast wordt. Als team dient men aanwezig te zijn op activiteiten welke door de vereniging worden georganiseerd ten behoeve van de sponsoren.

Cultuur

Sfeer en cultuur gaan meestal samen: Wie doet wat voor de vereniging en hebben alle leden daar oog voor. Dit geldt expliciet ook voor de ouders van jeugdleden. De trainers en aanvoerders kunnen hierbij een belangrijke rol gaan spelen. Wanneer zij negatief zijn zullen de teamleden ook negatief zijn. Bij vragen en opmerkingen dan graag het onderwerp klachten en opmerkingen ter harte nemen!

Narcissenactie, bonnenboekjes en andere acties

De begroting van volleybalvereniging “Smash” heeft een duidelijke taakstelling waarin we in elke jaargang een aanzienlijk bedrag zullen moeten binnen krijgen via acties. Dit om de contributie voor eenieder betaalbaar te houden. Alle leden worden verzocht zich in te zetten voor deze acties zodat ze succesvol kunnen zijn.

Boetes

Bij het opleggen van een boete aan een team door de NEVOBO zal door de commissie wedstrijdzaken en/of de penningmeester bekeken worden of de boete voorkomen had kunnen worden. In het geval het team, een individueel lid of een ouder van een lid dusdanig onzorgvuldig heeft gehandeld, waardoor een boete is opgelegd, zal de boete op het team verhaald worden.

Planning nieuwe seizoen

Om te voorkomen dat de commissie Technische zaken geen teamindeling kan maken en daardoor de commissie wedstrijdzaken geen zaalhuur kan regelen zullen we een einddatum moeten afspraken waarin een lid zich moet afmelden voor het volgende seizoen. Verzoek is om je vóór 1 mei af te melden voor het volgende seizoen.

Algemene ledenvergadering

Tijdens de algemene ledenvergadering worden meestal belangrijke beslissingen genomen die een (grote) impact kunnen hebben op de leden en/of het team. Het is dan ook wenselijk dat elk team een afvaardiging stuurt naar de ledenvergadering. Ook ouders van jeugdleden hebben volgens de statuten stemrecht. Zij worden ook van harte uitgenodigd de Algemene ledenvergaderingen bij te wonen en de belangen van hun kinderen te behartigen. Trainers die een vergoeding krijgen voor het trainen van een team of op elke andere wijze een vergoeding van de vereniging ontvangen worden geacht aanwezig te zijn op de algemene ledenvergadering.

Trainen

Het is elk jaar weer een klus om alle teams (jeugd en senioren) weer in de beschikbare tijd en accommodatie aan het volleyballen te krijgen. In de praktijk valt het nog tegen met de beschikbare
trainers een logische indeling te maken. De jeugd zal altijd voorrang krijgen in de eerste uren van de trainingsavond en daarna worden de senioren ingepland. De hal is in principe tot 23.00 uur beschikbaar. Dit betekent ook dat er getraind kan worden tot 23.00 uur. Het is en blijft een doelstelling om de teams die het afgelopen seizoen laat (tot 23.00 uur) getraind hebben het seizoen daarop vroeger te laten trainen. Ook dit lukt niet altijd.

Scheidsrechters

Namens elk team welke uitkomt in de NEVOBO seniorencompetitie dient minimaal een tweetal scheidsrechters te worden aangeleverd. Verder aanvullen met nieuwe scheidsrechters is derhalve zeer wenselijk en de vereniging verzorgt de opleiding en begeleiding. Mocht je hierin geïnteresseerd zijn, geef je dan op bij de scheidsrechterscommissie. Contactgegevens kun je vinden op de website of vraag het je trainer/ coach.

Zaalwacht

Op de wedstrijdavond is de organisatie in handen van de zaalwacht. Hij/zij zorgt dat de wedstrijden op tijd beginnen, de wedstrijdformulieren klaar liggen en worden ingeleverd bij het wedstrijdsecretariaat en de tellers en scheidsrechters worden ondersteund. Het zorg dragen voor een goed verloop van deze avond zal mede door jullie team bepaalt worden.

Bedrijfshulpverlening en EHBO

De beheerder van de sporthal is door de gemeente aangesteld als bedrijfshulpverlener. Tijdens calamiteiten zal hij zorg dragen voor bijvoorbeeld de ontruiming van de sporthal. Bij een calamiteit
dienen de aanwijzingen van de beheerder terstond en zonder aarzelen opgevolgd te worden. Hoe te handelen tijdens ontruiming en dergelijke zullen we na overleg met de sporthal beheerder uitleg
geven.

De vereniging heeft de plicht om bij activiteiten een EHBO­er aan te stellen. De vereniging maakt daarvoor meestal gebruik van de diensten van de EHBO­vereniging Midden Drenthe. Indien leden of ouders van jeugdleden beschikken over een geldige EHBO­opleiding dan vernemen wij dat graag.

Klachten en opmerkingen

Mochten er klachten zijn die leiden tot onvrede binnen een team of individu en volgens het team kan het bestuur of een commissie dit oplossen dan dit graag met spoed melden aan het bestuur of bij de betreffende commissie. Deze zal te allen tijde hierop met spoed terug komen. Hierdoor willen we voorkomen dat leden met onvrede de vereniging verlaten.