Kort verslag ALV

De agenda en informatie inzake de onderwerpen die op de ALV zijn besproken kunnen jullie vinden op de Website. Het uitgebreide verslag van de vergadering zal tijdens de volgende ALV beschikbaar zijn. Onderstaand willen wij jullie graag informeren over de belangrijkste conclusies en besluiten.

 

 

 • De opkomst van de leden was helaas laag met in totaal 21 aanwezigen.
 • De vele vacatures in het bestuur en commissies zijn in het afgelopen seizoen opgevuld.
  Doorstroming van bestuurs- en commissieleden gaat snel, inmiddels is er in het bestuur een vacature voor de positie van Voorzitter (tijdelijk opgevuld door Arjen Bosch) en Secretaris door het vertrek van Ineke Hoogeveen. Dus kandidaten gezocht.
 • In de vergadering hebben alle commissies toegelicht welke activiteiten er het afgelopen seizoen hebben plaatsgevonden maar wat nog belangrijker is, hun plannen voor het nieuwe seizoen toegelicht. In het jaarverslag staat de volledige toelichting maar een paar willekeurige punten waren:
 • Het buurtvolleybaltoernooi is door de inzet van veel leden dit jaar, in tegenstelling tot vorig jaar, soepel verlopen.
 • Vanaf het nieuwe seizoen trainen de Recreanten ook weer in de sporthal.
 • De evaluatie van het Technisch Beleidsplan zoals besproken in maart 2015 heeft inmiddels tot concrete acties geleid door oa het aanstellen van een jeugdtrainer.
 • De acties hebben weer flink bijgedragen aan de inkomsten van Smash
 • De computer doet haar intrede tijdens de wedstrijden door het invoeren van het digitale wedstrijdformulier.
 • De communicatie naar de leden is verbeterd door de nieuwe website, versturen van nieuwsbrieven en gebruik van facebook etc.
 • De oudergroep is actief betrokken bij activiteiten binnen Smash
 • Smash heeft het afgelopen seizoen financieel goed gedraaid, de aanpassing van het financiële beleid is succesvol gebleken. De penningmeester was zeer tevreden met het voordelig resultaat dat beter was dan begroot.\
 • Het leden aantal is stabiel gebleven, nieuwe leden met name voor de heren recreanten zijn zeer welkom.
 • De begroting voor het volgend seizoen is met een verwacht positief resultaat vastgesteld zonder aanpassing van de verenigingscontributie.
 • De verhoging van de bondscontributie door de Nevobo van € 2,50 per jaar zal wel aan de leden worden doorberekend.
 • Vanuit de ALV is voorgesteld dat het bestuur geld gaat reserveren voor het 50 jarig bestaan over 3 jaar. Het bestuur komt met een voorstel.
 • De ALV is akkoord gegaan met het voorstel om het Kledingfonds ook te bestemmen voor de aanschaf van materiaal.
 • Jeanet Seidel is met een bloemetje in het zonnetje gezet voor haar 35 jarig lidmaatschap van Smash
 • In de rondvraag werd opgemerkt dat de kleedkamers van de sporthal soms vies zijn, het bestuur gaat hier aandacht aan besteden.
 • Ook wordt opgemerkt dat de opkomst voor de ALV toch wel erg laag is als suggestie wordt genoemd om elk team te vragen om met minimaal 2 leden aanwezig te zijn.

Na de pauze werd er een korte film getoond met de volleybalkunsten van een aantal van onze teams.